top of page

Programové priority

Hospodaření města

 • Vyrovnaný rozpočet města

 • Hospodaření města bez zbytečných dluhů

 • Využití dotací pouze na rozumné, dlouhodobě udržitelné a pro všechny občany přínosné projekty

Správa města a majetku

 • Zajištění dostatečného množství prostředků na obnov a správu majetku města

 • Zavedení nového systému evidence a správy majetku

 • Transparentní prodej nepotřebného a nevyužívaného majetku

 • Vstup do společnosti VHS Benešov za účelem zajištění dlouhodobého, bezpečného a efektivního provozování vodohospodářské infrastruktury města

 • Zavedení nového motivačního a spravedlivého systému sběru a nakládání s odpadem

 • Karta občana jako cílená podpora občanů města v různých oblastech života s důrazem na zjednodušení komunikace a úsporu nákladů.

 • Digitalizace a zavádění Smart technologií přinášejících úspory nákladů a zlepšení životních podmínek /Portál občana, Karta občana, dálkové odečty, osvětlení atd./

 

Prioritní investice

 • Udržení a rozvoj vodohospodářské infrastruktury města

 • Připojení osad na vodovodní a stokovou síť

 • Rekonstrukce infrastruktury ulic Ulrichova, Husova, Vlašimská, Křižíkova a Žižkova

 • Rozvoj vodohospodářské infrastruktury regionu v rámci svazku obcí Společná voda a Přivaděč Javorník Benešov

 • Výstavba komplexního zařízení na úpravu odpadů – dlouhodobě udržitelná a cenově přijatelná varianta nakládání s odpadem

 • Rozšíření parkovacího systému města a návrh rezidentních parkovacích zón v sídlištích

 • Příprava projektu Městské bydlení formou podpory družstevního nebo nájemního bydlení.

 • Investice do projektů přinášejících úspory energie a tepla /FTV na objektech města, tepelná čerpadla atd./

 

Doprava

 • Podpora přípravy a realizace strategických dopravních staveb (SV obchvat města, dálnice D3, zahloubení I/3 a propojení města a Konopišťského parku atd.)

 • Podpora provozu a zvýšení efektivity MHD na území města a jeho osad

 • Podpora cyklodopravy formou výstavby cyklostezek /Magorka II/.

 

Bezpečnost

 • Profesionální přístup městské policie pro zajištění veřejného pořádku a čistoty

 • Rozvoj spolupráce města, Policie ČR a složek IZS v rámci krizového řízení

 

Sociální oblast

 • Podpora pečovatelské služby

 • Rozšíření služeb pro seniory, včetně volnočasových aktivit

 • Podpora rodin s malými dětmi v oblasti bydlení - projekt městského bydlení

 • Podpora vzniku dětských skupin, optimalizace počtu míst v mateřských školách

 

Zdravotnictví

 • Podpora rozšiřování a zkvalitňování poskytované péče v objektu polikliniky.

 • Podpora spolupráce s Nemocnicí Rudolfa a Stefanie

 • Podpora programů v oblasti prevence drogových a jiných závislostí

 • Podpora služeb domácí péče, včetně paliativní péče

 

Školství

 • Rozšíření počtu míst v MŠ a ZŠ /příprava nové ZŠ v prostoru Táborských kasáren a rekonstrukce MŠ Longenova/

 • Revitalizaci budov MŠ a ZŠ v majetku Města /Vestavba ZŠ Karlov, školní družina ZŠ Dukelská/.

 • Podpora spolupráce městských škol se školami v zahraničí

 • Podpora progresivního růstu zájmu žáků základních škoo učební obory

 

Územní plánování a územní rozvoj

 • Zahájení prací na novém územním plánu města

 •  Aktivní účast na pořízení regulačních plánů a územních studií a podpora projektů individuální a bytové výstavby na rozvojových plochách města v souladu s platným územním plánem /Mariánovice, Kavčín, S ladovka/

 • Dokončení územní studie a změny regulačního plánu Táborská kasárna jako podkladu pro další využití Táborských kasáren.

 • Zpracování Zásad pro spolupráci s investory pro nastavení jednotných pravidel a rovnováhy mezi zájmy města a investorů. Zajištění podílu investorů na projektech do

 • infrastruktury a občanské vybavenosti města.

 

Životní prostředí

 • Systém nakládání s vodou - využití dešťových vod zasakování na veřejných plochách, zvýšení retenční schopnosti v krajině /obnova vodních nádrží na Benešovském potoce/ • odpad jako surovina - zlepšení třídění a využití odpadů jako druhotných surovin v rámci nového systému nakládání s odpadem

 • Spolupráce s Lesy ČR a svazkem obcí Obecní lesy Benešovska na obnově obecních lesů po kůrovcové kalamitě

 • Vzdělávání, zapojení občanů do ochrany přírody, spolupráce s ČSOP, skauty, Posázavím .o.p.s .

 

Kultura

 • Dotační podpora kulturních spolků ve městě z grantů na základě jasných pravidel.

 • Podpora a rozvoj ZUŠ, KIC a MUD - příprava multikulturního centra Na Poště.

 • Spolupráce se zámkem Konopiště

 

Sport a volnočasové aktivity

 • Zajištění provozu a údržby sportovních areálů s maximálním využitím aktuálních dotačních titulů

 • Otevřená a transparentní dotační podpora sportovní aktivity.

 • Podpora otevřené komunikační platformy všech zástupců sportu a volnočasových aktivit ve městě

 • Příprava a realizace připravených investičních projektů s využitím dotačních titulů v areálu Sladovka a příprava nových investičních projektů (venkovní aquapark, hala Za Sokolovnou

bottom of page